C

contractul în care una dintre părţi, denumită autoritate contractantă, are dreptul şi obligaţia de a impune în mod univoc celeilalte părţi, denumită contractor, obiectivele pentru care se face finanţarea şi condiţiile în care se realizează această finanţare [SURSA]

activitatea de a coordona (planifica, programa, finanţa) şi controla (monitoriza, evalua, actualiza) desfăşurarea ansamblului programelor PNCDI III. Include activităţi specifice de promovare şi reprezentare a PNCDI III [SURSA]

contractorul unui contract de finanţare încheiat cu autoritatea contractantă [SURSA]

se realizează de către conducătorii de programe, prin următoarele activităţi principale:

  1. planificare, prin elaborarea planului strategic şi a planurilor anuale de activităţi;
  2. implementare, prin organizarea şi desfăşurarea competiţiilor de propuneri de proiecte, negocierea, contractarea şi finanţarea propunerilor câştigătoare;
  3. monitorizare, prin raportări periodice către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare a rezultatelor şi a stadiului de îndeplinire a indicatorilor de program;
  4. evaluare, prin rapoarte anuale (evaluare internă) sau prin rapoarte la intervale de doi ani (evaluare externă, independentă) înaintate la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare pentru stadiul de îndeplinire a obiectivelor programului, a eficacităţii şi eficienţei măsurilor de politică publică în domeniul de acţiune a programului

[SURSA]

persoane juridice cărora autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare le atribuie conducerea programelor respective, pe baze contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare [SURSA]

autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în cazul programelor conduse de aceasta, sau contractorul, într-un contract de finanţare al cărui obiect este procurarea de servicii de conducere de program [SURSA]

acţiunea de a investi într-o singură entitate, aleasă pe criterii de eficienţă a investiţiei dintre mai multe entităţi similare [SURSA]

colaborare între cel puţin două părţi independente în vederea schimbului de cunoştinţe şi tehnologii sau în vederea atingerii unui obiectiv comun, bazată pe diviziunea muncii, în cadrul căreia părţile definesc de comun acord domeniul de aplicare a proiectului de colaborare, contribuie la punerea în aplicare a acestuia şi împart riscurile şi rezultatele. Este posibil ca una sau mai multe părţi să suporte integral costurile proiectului şi, prin urmare, celelalte părţi să nu fie expuse la riscurile financiare pe care le presupune acesta. Cercetarea contractuală şi furnizarea de servicii de cercetare nu sunt considerate forme de colaborare [SURSA]